Effektiva team – hur bygger vi det?

On mars 1, 2019

Effektiva team – hur bygger vi det?

Att väl fungerande team skapar bättre resultat är en självklarhet. Men vad händer när ett team inte fungerar – är dysfunktionellt? Verksamhetens resultat påverkas självklart negativt och samma sak händer med medarbetares upplevelse av trivsel och motivation. Pågår den negativa upplevelsen under en längre tid kan situationen till och med leda till psykosocial ohälsa med
sjukskrivningar som följd.

Mina egna erfarenheter
Jag själv såväl som de flesta chefer har gjort försök att få team att utveckla sitt samarbete och sin produktivitet. Ofta med teambyggande aktiviteter där fokus lagts på teamets uppgift/-er och att ta till sig mål som vore de deras egna. De teambyggande aktiviteterna har utgått ifrån att skapa en bild av ett framtida tillstånd där teamet kollektivt kan känna stolthet för uppnådda mål. Fokus har lagts på det kollektiva, teamet som professionell enhet och hemvist för teammedlemmar. Jag kan inte påstå att jag har varit framgångsrikt trots trivselhöjande inslag i aktiviteter och gemenskap i måltider. Lika fullt har teamet vid avslutsmiddagar eller luncher brutits upp i samma mindre grupperingar som före den teambyggande insatsen. Så fokus på profession har inte givit de förväntade resultaten på teamets prestanda.

The five dysfunctions of a team
Patrick Lencioni hänvisar istället till att väl fungerande team byggs av de personliga relationerna i teamet.

Patrick Lencioni beskriver i sin bok ”The five dysfunctions of a team” fem faktorer som leder till att team istället för att vara väl fungerande blir en grupp av människor som delar samma arbetsplats. De fem faktorerna är inbördes beroende av varandra. När den eller de dysfunktionella faktorer identifierats som är utmärkande för det egna teamet, kan teamet med en utvecklingsinsats utvecklas till ett väl fungerande team.

– Resultat
– Ansvarstagande
– Bristande Engagemang
– Konflikträdsla
– Personligt Förtroende

Dysfunktion #1: Avsaknad av personligt förtroende

De flesta team sätts samman för att lösa en bestämd uppgift eller ansvara för en process. Grunden för vilka som väljs till teammedlemmar baseras ofta på deras professionella kompetens och erfarenhet. Den professionella samhörigheten är inte tillräcklig för att bygga ett personligt förtroende där teamets medlemmar vågar visa sina svagheter. Grunden för ett väl fungerande team är därför öppenhet om egna styrkor och svagheter också på personlig nivå.

Dysfunktion #2: Konflikträdsla

Konflikter undviks många gånger med ett konsensusbeteende. Borta är därmed det produktiva som kommer ur konstruktiva konflikter. En rak och öppen dialog mellan teamets medlemmar är produktiv och leder till konkreta lösningar. Konsensus däremot leder till osäkerhet i teamet. En konstgjord harmoni har skapats där teamets medlemmar håller inne med sina åsikter och idéer. Effekten blir att teamets medlemmar blir försiktiga, beslut försenas eller inte genomförs alls.

Dysfunktion #3: Brist på engagemang

Ett väl fungerande team får sin drivkraft i sitt engagemang. I diskussioner bidrar alla passionerat och utan rädsla för en ”skadlig” konflikt. När beslut har fattats stöds besluten med full kraft av teamets medlemmar. Hur beslut kommuniceras påverkar hur de verkställs. Om innehållet i den information som lämnas efter beslut tillåts att variera kommer det att påverka det resultat som teamet förväntas uppnå. Om brister i informationen baseras på rädsla för konflikter förhindras en öppen dialog vilket skapar osäkerheter i teamet.

Dysfunktion #4: Ansvarstagande

Medlemmar i väl fungerande team utkräver ett ansvarstagande av varandra. Teamets medlemmar behöver ta sig förbi känslor av att det är svårt att hålla en kollega ansvarig på grund av att det kan leda till obehagliga situationer. Teamets engagemang att nå överenskomna resultat och att stå för gemensamma överenskommelser ska vara vägledande när ansvarstagande ska utkrävas. Bristande engagemang för gemensamma överenskommelser eller där en klar bild av överenskommelser saknas leder till att teammedlemmar tar ett halvhjärtat ansvar. De interna överenskommelsernas tydlighet är därför viktiga byggstenar till väl fungerande relationer i team.

Dysfunktion #5: Bristande resultatfokus

Teams syfte är att skapa resultat! Medlemmar i väl fungerande team inser detta och är därför resultat- och målinriktade. Väl fungerande team ser fram emot och firar gärna sina framgångar och uppnådda resultat. I dysfunktionella team med bristande engagemang och där teammedlemmar inte hålls ansvariga glider fokus från ”laget” till att befrämja ”jaget” i form av att stärka sitt eget jag och att söka egna erkännanden. En annan negativ effekt ett dysfunktionellt team kan bidra till är att samarbetet med andra enheters medarbetare påverkas i negativ riktning. Därför kan ett dysfunktionellt team påverka andra enheters eller hela organisationens resultatfokus.

Börja bygga effektiva team idag

Att vända ett dysfunktionellt team till ett väl fungerande team sker i en tidseffektiv utvecklingsinsats med fokus på personerna i teamet, inte professionerna.

Comments are closed.