Självledarskap vid förändringar

On mars 14, 2019

I ett tidigare inlägg beskrev jag behovet att vända medarbetares motstånd och som chefer och ledare upplever sig behöva ”baxa” förändringar igenom. De tre nivåerna av motstånd är ”Bristande Förståelse”, ”Känslomässigt Obehag” samt ”Personlig Motvilja”. I detta inlägg fokuserar jag motståndet ”Känslomässigt Obehag” och det egna stöd som medarbetare kan utveckla till ett starkt självledarskap.

Vid förändringar förändras vår bild av vad som sker och upplevs också som påtvingat. Varje förändring kan därför upplevas som känslomässigt dränerande – en upplevelse av vilsenhet, rädsla, oro eller frustration. I värsta fall kan situationen utvecklas till stressrelaterad utmattning av varierande grad. Vilket i sin tur ytterligare undergräver vår förmåga till självledarskap.

Alla människor går igenom en acceptansprocess vid förändringar. William Bridges beskriver det som en transition, en anpassningsprocess. Att släppa taget om det som är och att omfamna det som ska bli. Att utveckla sin anpassningsförmåga till förändringar kan tränas fram och ge ett starkare självledarskap.

Fyra steg till ett effektivare självledarskap

1. Identifiera roten till ditt motstånd

Att förstå den eller de underliggande orsakerna till upplevelse av motstånd fordrar ett självmedvetande. Om roten är en oro för att till exempel förlora din arbetsidentitet kan ett stöd exempelvis vara att fråga den eller de som leder förändringen hur roller och ansvar kan komma att se ut när förändringen väl är genomförd. När du väl funnit roten till ditt motstånd kan du börja möta och förstå dina reaktioner.

2. Ifrågasätt grunderna för din känslomässiga reaktion

Allt det vi ser och hör vid förändringssituationer tar vi till oss och tolkar – många gånger mer negativt än vad tillgänglig information ger vid handen. Fråga dig själv vilken känsla som du främst förknippar med förändringen. Är det oro, rädsla eller frustration? När du förstår och har identifierat känslan, fråga därefter dig själv vad det är som driver fram denna känsla? Är det ett antagande eller fakta som kan verifieras? När du väl förstått dina reaktioner kan du forma strategier som ger dig trygghet i förändringen.

3. Äg din egen din del av den upplevda situationen

En medveten person reflekterar över hur egna attityder och beteenden bidrar till negativt tänkande. Varje negativ tanke eller pessimism kommer att påverka ditt beteende, dina handlingar samt ditt välmående.
Identifiera därför och förstå din omedelbara reaktion på förändringen och vad den innebär för din attityd och ditt beteende. Det blir då lättare att byta perspektiv vilket kommer att leda till positivare tankar, känslor och beteende som möjliggör ett ägande av din del av situationen.

4. Sök det positiva i förändringen

Varje förändring innebär att vi behöver släppa taget om något men också att vi får omfamna något nytt. Fråga dig själv vilka möjligheter ger förändringen? Hur kan dessa möjligheter realiseras? Vilket stöd behöver du och från vem?
Ett konstruktivt fokus hjälper dig att nå en upplevelse av acceptans av det nya. Att utveckla sitt självledarskap från att se förändringar som något du behöver tvinga dig igenom, skapar förutsättningar för en framgångsrik acceptans av förändringen.
I takt med att acceptansen ökar, ökar också hastigheten i din egen del av genomförandet av förändringen. Som i sin tur bland annat leder till ett ökat välmående och ökad motivation före, under och efter den förändring som nu har accepterats. Sammantaget har du fått en positiv erfarenhet av utveckling av ditt självledarskap.

Hur utvecklar jag mitt självledarskap? Ett effektivt stöd att utveckla sitt självledarskap finns i coaching där de fyra stegen till ett effektivt självledarskap är grunden för coachingprocessen.
Vill du veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss, så berättar vi gärna mer!

Comments are closed.