Karriärplanering – var femte medarbetare vill sluta inom ett år!

On mars 1, 2019

I Ennovas studie ”Global Employee and Leadership index” har var femte medarbetare de två senaste åren uttalat en önskan att sluta sin anställning inom ett år. En signal som speglar behov av utveckling bl.a. för att kunna hantera förändringar men också att få en strukturerad plan för sin egen professionella utveckling.

Defensiv rundgång leder inte någon vart

Svenska medarbetare upplever i hög grad att chefen lyssnar på dem. I internationella jämförelser är svenska chefer medvetna om medarbetares välbefinnande. Frågan är om de fokuserar på rätt saker? Brister i ledarskapet går ut över medarbetares arbetsglädje. Detta har lett till att medarbetare inte i någon större utsträckning funderar på att avancera från sin
nuvarande anställning. Man får heller ingen ”draghjälp” av närmaste chef som i liten utsträckning motiverar karriärfokus. Otydlighet i måldialogen blir därför otydlighet i möjliga karriärvägar – en defensiv rundgång.

Kort- och långsiktiga konsekvenser

Uppskattningar av kostnaden för en medarbetares uppsägning varierar från 20% av årslönen till flera årslöner beroende på befattning. Till detta ska läggas konsekvenser för chefen och enheten som förlorar en kollega. Kollegor som är kvar behöver jobba hårdare, chefen bidra i det operativa arbetet. De kortsiktiga problemen när en medarbetare valt att lämna övertrumfas
inte sällan av att chefer får mindre tid till ledarskap vilket påverkar verksamheten negativt på längre sikt.

Kunskap, dialog och mod

Medarbetare med låg arbetsglädje kommer sannolikt att sluta om inga åtgärder för att öka arbetsglädjen genomförs. En viktig uppgift för chefer är att upptäcka varningssignaler i tid. Men hur hanterar chefer och ledare detta i praktiken? Undersökningar visar att knappt 60% av de chefer som tillfrågats upplever det som inkräktande för medarbetares integritet att fråga om
deras mående. Chefer som inte frågar, får heller inga svar. Svar som ska ligga till grund för aktiviteter att stärka medarbetares arbetsglädje och motivation.

Karriärplanering som ledarverktyg

Har chefer kunskaper om och tillämpar grunderna i det coachande ledarskapet – att aktivt lyssna, att ställa kraftfulla frågor och att ge framåtriktad feedback – samt kan nyttja metoder för karriärplanering, ges förutsättningar för ett aktiv stöd till medarbetare. Ett stöd, om det tränas och används, bidrar till mer mod och trygghet att ”äga” den personliga karriärdialogen.

Comments are closed.