Minska upplevd stress – 4 steg till stressreduction

On mars 14, 2019

Hur kommer vi igång med arbetet att reducera upplevd stress?

En rimlig fråga när det konkreta och många gånger pragmatiska arbetet ska startas upp. Den defensiva rundgång som uppstått till följd av att organisationen utvecklat ett osynligt och osunt förhållningssätt behöver vändas till ett aktivt ledarskap. Ur ett chefs- och ledarperspektiv men också ett personligt ledarskap på medarbetarnivå.

Upplevelsen av stress är personlig och individuell. Orsaker till upplevd stress är däremot identifierbara och kan också läggas som en grund för utveckling av aktiva arbetsmiljöinsatser.

Reducera upplevd stress

1. Låt medarbetare berätta som sin stress.

En kartläggning av upplevd stress baserad på erkänd stressforskning kommer att ge underlag för vad som påverkar upplevelsen av stress och samtidigt identifieras var i organisationen riskgrupper för sjukskrivningar finns. Vi själva samt flera företag inom företagshälsovård har undersökningsmetodiken.

2. Gör ”Afsen” om organisatorisk och social arbetsmiljö känd.

Genomför en serie seminarier med ledningsgrupper och chefer samt informera medarbetare om roller och ansvar baserat på föreskriften.

3. Handlingsplan – tydliga roller och ansvar

De nya föreskrifterna utkräver ett arbetsgivaransvar för utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Med resultaten av kartläggningen samt med organisationens kunskap om föreskriftens förväntade genomförande, kan handlingsplanen tas fram med konkreta mål och resultat. Ett fokus på vad förändringen i ansvar innebär för ledning och chefer kommer att synliggöra en rad utvecklingsfrågor som behöver adresseras.

4. Verktyg för mod till chefer och ledare.

Undersökningar visar att chefer drar sig för att ta upp frågor om psykiskt mående eftersom de utgår från att medarbetares beteende vid stress är något som är privat. Det finns också en rädsla och en osäkerhet för hur de ska axla ansvaret för de svar medarbetaren kan komma att ge. Man har inga verktyg för detta ansvar helt enkelt. Utbilda därför chefer i de verktyg som krävs för genomförande av personliga samtal. Avdramatiserade samtal ger stöd åt avveckling av den defensiva rundgång som bidragit till ett osynligt och osunt förhållningssätt på organisations-, grupp- och individnivå.

Våga ställa frågan

Om man inte frågar får man inga svar.
Nu får chefer och ledare ett utökat ansvar för god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men hur kan de utöva ansvaret när hela 58 % av tillfrågade chefer (Chef 2014) avslöjat att de upplever att de inkräktar på medarbetarens integritet om de frågar om medarbetarens mående?
Chefer som inte frågar, får heller inget veta. Hur kan de då ta det utökade ansvaret?

Defensiv rundgång blir HR-chefens tunga måste

Chefer drar sig för att ta upp frågor om psykiskt mående eftersom de utgår från att medarbetares beteende vid stress är något som är privat. Det finns också en rädsla och en osäkerhet för hur de ska axla ansvaret för de svar medarbetaren kan komma att ge. Man har inga verktyg för detta ansvar helt enkelt. Alltså uppstår en defensiv rundgång. Att medarbetare därför går in i ett osynligt och osunt förhållningssätt är därför inget att säga om.
Den defensiva rundgången utvecklas därför ofta att bli HR-chefens tunga måste.

Offensiv lösning för defensiv rundgång

Varför inte enkelt synliggöra orsakerna till upplevd stress i organisationen? Att offensivt lösa chefers dilemma gör att så många fler mår så mycket bättre på sin arbetsplats. Svensk stressforskning identifierar fyra faktorer som grund för upplevd stress;

  • Brister i upplevd kontroll
  • Höga upplevda krav
  • Brister i upplevt stöd
  • Upplevelse av meningsfullhet

En kunskap vi använder i Stress Preview™ – vårt web-baserade verktyg för kartläggning av medarbetares osynliga och osunda förhållningssätt. Stress Preview™ gör att stress och dess orsaker blir företagsgemensamt hanterbara. Och plötsligt har chefer kunskap samt får mod att ta tag i frågorna de tidigare undvek. Med det kommer lösningar, en gladare och effektivare arbetsplats.

Comments are closed.