Leda i förändring

Inspiration och förnyelse

Att vara ledare innebär att förstå sin roll och sitt ansvar och att ha kraft och ambition att utöva den. I situationer av förändring prövas ledarrollen på alla de sätt och allt det innehåll ett ledarskap har. Förmågan att vara professionell i komplexa situationer behöver repetition och utveckling av nya färdigheter.

Ledarträning, Ledarutbildning eller Ledarutveckling?

Vi gör åtskillnad mellan ledarträning, ledarutbildning och ledarutveckling. Ledarträning är för oss en definierad situation som chefer och ledare behöver träna att möta. Ledarutbildning definierar vi som färdigheter som chefer och ledare behöver repetera eller lära sig för fortsatt framgångsrik utövning av sin roll och sitt ansvar. Ledarutveckling är för oss en individuell utveckling som skapar ett nivåhöjande skift i ledares kapacitet.

Ledarskap i förändringssituationer

En förberedelse inför och genomförande av förändring kräver en god kunskap om mänskliga reaktioner. William Bridges kallar det Transitionen, den acceptansprocess vi behöver gå igenom innan vi fullt ut accepterat den förändrings som genomförs. Till den kunskapen behöver ledare utveckla sitt coachande förhållningssätt för att ge adekvat stöd till medarbetare i förändringsprocessens olika faser. Inte sällan behöver ledare också färdigheter att genomföra s.k. Svåra Samtal.

Utveckling av förändringsledarskap

Att hantera medarbetares upplevda stress

En stor del av förändringsledarskap handlar om att hantera medarbetares Motstånd som kan ta sig olika skepnader. En faktor som påverkar motstånd i organisationen är nivån v upplevd stress. Du kan även ta del av vår artikel om hur du påbörjar arbetet med att reducera upplevt stress.

Svåra Samtal

Varför upplevs vissa samtal som svårare än andra? Flera ledare tycker att det är svårt att leda och genomföra samtal som kan upplevas som obehagliga för den som samtalet ska genomföras med. Inte sällan kan ledare inte skilja på sakfrågan och relationen med medarbetaren. Ett svårt samtal blir lättare att genomföra om samtalet utgår ifrån sakfrågan som föranleder samtalet. Ledarens samtal behöver en struktur som skapar tydlighet och också trygghet för ledaren som har att genomföra samtalet. En träning inför svåra samtal behöver fokusera sakfrågan och förberedelse av en struktur för genomförande av samtalet.

Coachande ledarskap

Ett coachande förhållningssätt utgår från chefers förmåga att utmana och höja medarbetares motivation. Målsättningen är att tillföra medarbetare ett egenansvar och förmåga att utöva detta. Programmet omfattar två halvdagar samt två tillfällen individuell träning/coaching. Vi har även skrivit en artikel om att förstå medarbetares upplevda motstånd, som du kan läsa här.

Mänskliga reaktioner vid förändring

Det är lätt att ledare fokuserar förändringen som planerats kanske i månader. Det är mänskligt att glömma att medarbetare normalt sett har en till tre veckor att ta in förändringen som ska genomföras. Att förstå mänskliga reaktioner vid förändringar är en avgörande framgångsfaktor. William Bridges beskriver processen fram till acceptans som tre faser – Ending, Neutral Zone och New Beginning. Ett förändringsledarskap som inkluderar de mänskliga reaktionerna, det motstånd som utvecklas och med kunskap om hur stöd till full acceptans ska användas når lånt i genomförande av förändringen.Effekter av yttre eller inre förändringar skapar en osäkerhet och oro för arbetets innehåll och medarbetares framtida roller och arbetsinnehåll. Hanteras inte medarbetares oro kan medarbetare bidra till utveckling av s.k. dysfunktionella arbetsgrupper. Är du nyfiken på att veta mer kan du läsa vår artikel om att bygga effektiva team.

Enskilt och i grupp

Våra program är alltid skräddarsydda efter organisationens och deltagares behov och situation. Vi genomför ledarträning och ledarutbildningar individuellt eller i grupp. Samtliga program innehåller teori och dynamiska övningar som skapar lust och nyfikenhet att pröva i vardagen. Programmen är baserade på beprövade utbildningsmetoder och innehåll.

Våra program

– Hantera medarbetares upplevda stress, en work shop under en halv dag
– Svåra samtal, en utbildning under två halvdagar
– Coachande Ledarskap, en utbildning under två halvdagar med mellanliggande
egen träning
– Mänskliga reaktioner vid förändring, en utbildning under tre halvdagar.

Comments are closed.