Stresshantering

Stresshantering – en konstruktiv vägledning

Många människor möter en hög grad av komplexitet i sitt arbets- och privatliv där gränserna mellan arbete och fritid successivt raderas ut. I dessa situationer blir stresshantering oerhört viktigt för att bibehålla balans i livet.

En obalans mellan krav och förmåga

Komplexiteten är i grunden en obalans mellan upplevda krav och egen förmåga. Stressreaktioner och de stressbeteenden de leder till varierar från person till person. Undersökningar på senare år visar att fler än hälften av alla i arbete lever i en högre nivå av upplevd stress. En stressnivå som påverkar förmågan att fatta beslut, att leda andra och att fullfölja åtaganden.

Stressreduktion med upp till 50%

Forskning visar att upp till 50% av upplevd stress kan reduceras med ökad kunskap om reaktioner och beteendemönster. En kunskap som ger förutsättningar till ett friskare arbetsliv. Det finns även stöd att få när man drabbats av utbrändhet. Vill du läsa mer om hur utbrändhet kan upplevas kan du läsa vår artikel här.

Vi erbjuder stressprevention

  • Work shop för chefer att ge stöd till medarbetare.
  • Work shop för medarbetare att förstå sin upplevda stress och vad de kan göra för att reducera den.
  • Stresscoaching som verktyg att utveckla sitt självledarskap i stress.

Stress-ohalsa

Arbetsmiljöverkets riktlinjer för organisatorisk och social hälsa

Stress i organisationer är idag en av orsakerna till ökande sjukskrivningar och ökade ohälsotal. Ca 40 % av dagens sjukskrivningar är relaterad till stress.

Arbetsmiljöverket har mot bakgrund av detta utfärdat nya föreskrifter som synliggör arbetsgivares ansvar för organisatorisk och social hälsa. De nya föreskrifterna som gäller från 31 mars 2016 ger tydlig vägledning till hur arbetsgivare inte bara borde utan också ska agera.

Du kan läsa mer hos Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Segerblad & Partners erbjuder ett heltäckande koncept som synliggör hinder för anställdas engagemang och produktivitet. Vi fokuserar de egentliga orsakerna till att hinder uppstår – inte reaktivt på symptom.

Comments are closed.