Teamutveckling

Effekter av yttre eller inre förändringar skapar en osäkerhet och oro för arbetets innehåll och medarbetares framtida roller och arbetsinnehåll. Team på alla nivåer behöver ett fokus där teamledaren arbetar med teamets effektivitet. Med teamets effektivitet menas hur medlemmar förhåller sig till varandra och hur teammedlemmar kan utveckla sina arbetsrelationer. Patrick Lencioni beskriver i sin bok ”The five dysfunctions of a team” de områden i teamets relationer som behöver näring.

The five dysfunctions of a team

 • Brister i förtroende
 • Konflikträdsla
 • Brister i engagemang
 • Bristande ansvar
 • Lågt resultatfokus

Om du inte har tid att läsa boken kan du läsa vårt referat med höjdpunkterna här.

Wheelans Integrated model for group development

En forskare som har fått stort erkännande är Susan Wheelan. Hon beskriver i sin forskning fyra stadier i en grupps utveckling.

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Arbete och produktivitet

Hennes forskning har mynnat ut i den s.k. IMGD-modellen – en livscykelmodell för gruppers utveckling. Är du nyfiken på hennes modell rekommenderar vi varmt hennes bok ”Att skapa effektiva team”. Även här är fokus på teammedlemmars relationer som nyckel till effektivitet.

Konflikthantering

Individuella reaktioner på förändringar kan i sämsta fall påverka ett helt teams motivation och produktivitet. I en undersökning genomförd av Brilliant Future, påvisas samband mellan arbetsgruppers storlek och kortare sjukfrånvaro vid olösta konflikter i arbetet. Undersökningen visar också att en av de största orsakerna till sjukskrivningar är stress och olösta konflikter. Vi genomför uppdrag med fokus på att eliminera konflikter. Processen är skräddarsydd med avseende på uppdragets karaktär.

Exempel på fokusområden:

 • Gruppens källor till låg effektivitet
 • Negativa tankar och känslor
 • Konflikthantering
 • Individuell utvecklingsplan för att bidra
  till gruppens utveckling

teamutveckling

Comments are closed.